Naar de website »


naam van de stichting
Stichting Bescherming Stadsgezicht Hulst.

adresgegevens
Fiscaal nummer: 8198.94.412

Postadres:
Notendijk 78
4583 SX Terhole
e-mailadres: info@strijdbaarhulst.nl

bestuur
Bestuurssamenstelling:
 • drs.J.G.A.M. Niesten - voorzitter
 • ir. G.J.J. Van Eeden - vice voorzitter
 • J.A. Van Zijderveld - secretaris
 • drs. G.C. Zilverschoon - penningmeester
 • M. Buise - lid


 • Bestuursleden genieten geen beloning. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

  doelstelling
  Doelstelling van de stichting is om onder de voorwaarden van "Hulst, Beschermd stadsgezicht" het kleinschalige en architectonische aspect van de stad Hulst als historisch gegroeide vestingstad te handhaven. Daartoe behoort onder meer het behoud en de stimulering van het aspect van de kleinschaligheid binnen de stadswallen en het in stand houden van poorten, wallen, ravelijnen, kortom vestingwerken als linies, forten, zoals aangegeven in het door monumentenzorg opgestelde rapport getiteld 'Beschermd stadsgezicht van de vroegere vestingstad Hulst' en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

  status van belanghebbende Bij uitspraak van de Raad van State van 2 februari 2011 is uitdrukkelijk gesteld, dat de Stichting Bescherming Stadsgezicht Hulst feitelijke werkzaamheden verricht - waaronder het voeren van gesprekken met de gemeente en het in overleg treden met eigenaren om gevels van winkelpanden binnen het beschermd stadsgezicht historiserend uit te voeren- in de zin van artkel 1:2, derde lid van de Awb. en voorts dat deze werkzaamheden binnen de statutaire doelstelling van de stichting passen.

  beleidsplan
  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een aanspreekpunt te zijn voor partijen in het licht van de stichtings-doelstelling door de bevolking van Hulst zo veel mogelijk te betrekken bij (politieke) besluitvormings-trajecten.

  verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Op de website www.strijdbaarhulst.nl wordt inzicht gegeven in de stichtingsactiviteiten uit het verleden, in het heden en zo mogelijk naar de toekomst.

  financiŽle verantwoording
  Het vermogen van de stichting wordt verkregen uit bijdragen van donateurs en andere giften. Per het einde van het boekjaar stelt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten op. Het bestuur stelt de jaarstukken vast.